esmaspäev, 25. november 2019

PickUp – Briti eri: Lihula noortemaja „90ndate stiilipidu: Taasiseseisvunud Eesti“


Projekti idee sündis soovist korraldada ise midagi ägedat noortele. Selleks moodustasime projektitiimi, võtsime hinnapakkumisi ning hakkasime koostama plaani. Leides toetusvõimalused seadsime ürituse põhimõtteks tutvustada elu peale taasiseseisvumist ja ühendada värskelt loodud valla noori. Planeerisime üritusele vastavad tegevused ja muusika. Õhtu jooksul mängis Eesti 90ndate muusika, toimusid mängud ja tegutses fotonurk. Peaesinejaks oli Karmo&Küberünnak. Peo muutis põnevaks asjaolu, et tegu oli stiilipeoga, mistõttu ootasime osalejaid vastavas riietuses. Meie rõõmuks enamik osalejaid tegi ka seda. Peo lõpus valisime välja parimad kostüümid. Ürituse käigus tutvusid noored omavahel, mis aitab kaasa ühtsema valla tekkimiseks.

Meie ürituse põhieesmärgiks oli ühendada erinevate kultuuritaustaga noori nii, et nad tunneksid end kogukonna täisväärtuslike liikmetega. Selle täideviimiseks kontakteerusime noorsootöötajatega, et leida parima viisi, kuidas anda noortele märku, et erinevad kultuuritaustaga inimesed rikastavad meie kogukonda. Lisasime eelnevale plaanile  multikultuurse nüansi. Üritusega soovisime näidata, et erinev taust ainult rikastab meie elusid, muutes meid tolerantsemaks. Noored õppisid seda läbi erinevate tegevuste, sõbrunedes nende käigus.

Meeskond õppis tegevuste planeerimist, eelarve koostamist, teistega arvestamist ja probleemide lahendamist. Praktiseerisime lahenduste leidmist, kui õhksohvad ei mahtunud eelarvesse. Õnneks saime tänu headele suhetele laenata kott-toole Oidrema külakeskusest. Lisaks õnnestus meil saada auhinnad Lääneranna Vallavalituselt, mistõttu saime suunata toetuse ürituse muusikalisele poolele. Samuti soovis meie peaesineja kindlat tehnikat, mille jaoks pidime enda jaoks selgeks tegema ja otsima vajalikud asjad.

Palju energiat kulutasime ürituse reklaamimisele, kus õppisime kujundama plakatit, kirjutama tutvustust ja tegema suulist reklaami.Jagasime enda üritust Facebookis erinevate lehtedel ja panime plakatid üles noortekeskustes, koolides ning muudes avalikes kohtades. Tänu sellele arenes meie meeskonnasisene suhtlus, mille käigus saime headeks sõpradeks. See muutis koosolekud ning korralduse lõbusaks ja lihtsaks. Nii ürituse kui ka koosolekute toimumisel arvestasime bussiliiklusega, et võimalikult palju noori/ meeskonnaliikmeid saaks osaleda. Kõik see toetas tehnoloogiliste, suhtlemis ja eneseväljendusoskuste arenemist.

Tundsime, et järgmisel korral tuleks alustada tööd varem ning teha seda intensiivsemalt. Soovitame teistel tiimidel oma aega planeerida ning jaotada kohustusi. Nii tunneb igaüks, et ta on kaasatud töösse ja tema panust hinnatakse. Aja planeerimisel tuleks seada tähtaegu, mis on mõistlikud. Samuti aitab edukale korraldusele kaasa tööplaan, kus tööd on jaotatud tähtsuse ning vajaduse järgi.

Osalejaid oli meie projektis kokku 117, sellele lisandub veel ka meie korraldustiim. Osalejaid erinevast kultuuriruumist meil väga palju kahjuks polnud, ent need, kes kohale olid tulnud, suhtlesid ja lõimusid teistega vabas vormis. Samuti lõid need noored uusi sõprussuhteid, mis muudavad koostöö tulevikus erinevate kultuuritaustaga noorte vahel lihtsamaks. Jälgides noorte omavahelist suhtlust, loodame, et noored said motivatsiooni jätkata koostööd. Kohale tulnud noored lõimusid läbi mängude, tantsu ja muusika, mis oli ajastule vastav, aga erinevates keeltes. Nägime noori üksteisega suhtlemas ning plaane tegemas. Loodame, et nii mõnestki vestlusest sünnib tulevikuprojekt parandamaks meie valda.

Analüüsides hiljem üritust ja küsides tagasisidet, leidsime, et meie üritus oli edukas. Noored nautisid ja neile meeldis. Saime ka tagasisidet noorsootöötajatelt ja lastevanematelt, et osalejad jäid rahule. Lisaks kuulis korraldusmeeskond ka palju kiidusõnu sujuva korralduse, mõnusa atmosfääri ja hea esineja kohta. Ainukese miinusena saame lisada vähese osalejate aktiivsuse erineva kultuuritaustaga noorte poolt. Leidsime, et meie piirkonnas pole palju noori, kes oleksid erineva kultuuritaustaga, ning need, kes on pelgavad suurt tähelepanu. Ent nii mõnigi, kes kohale tuli, sai oma hirmudest lahti - erinevused ei tundunudki nii suured. Järgmisel korral proovime nende noortega eelnevalt kontakti võtta ja arutleda, mida saaks paremini teha. Selline käitumine ehk tagab tulevikus ka suurema osalejate arvu.

Suurt rolli meie ürituse korraldamisel mängis meie kogukond. Neid inimesi, kes aitasid ürituse korraldamisele oli palju. Oidrema külakeskus, MTÜ Lõpe Noored, Lääneranna Vallavalitsus, Lõpe Klubi, Lihula Noortemaja ja paljud Lääneranna valla elanikud olid meile igati toeks ja abiks. Aitäh neile!

Meie kogukond on nüüdsest teadlikum erinevatest kultuuritaustadest ning seetõttu ka aksepteerivam. Olles ise kogukonna liikmed, näeme, et noorte tegevusi toetatakse alati nii palju kui võimalik. Lisaks julgustatakse noori võtma initsiatiivi, et algatada midagi uut.

Elulised oskused:
Tänu sellele projektile õppisime tegema paremat meeskonnatööd, arvestama teiste inimestega, küsima abi, leidma lahendusi ja tundma erinevaid kultuure. Planeerisime koosolekuid ja ürituse bussigraafikute järgi, et osalejaid oleks võimalikult palju. Suurt rolli mängis probleemide lahendamine- kui üks esineja ei saanud tulla pidime leidma teise, kott-toolid läksid koos transpordiga liiga kalliks, otsisime uue lahenduse jne. Samuti oli paljude meeskonnaliikmete jaoks dokumentatsioon. Kõik koosolekud ja otsused tuli dokumenteerida, arved salvestada, osalejate registreerimislehed koostada ning hiljem kõik korrastada.

Harjumused ja käitumine:
Õppisime vastutust ja kohustust, et meie ülesanded ja tööd oleksid õigeaegselt tehtud. Paranesime kõik ajaplaneerimisel, ent selles jäi meil ka kasvuruumi. Tundsime, et järgmisel korral tahame alustada projekti varem ning olla veidi põhjalikumad oma ettevalmistustes. Vaatamata raskustele ja tööle, oli meil vägagi lõbus ja hariv projekt. Nautisime selle tegemist.

Suhtumine ja väärtused:
Üritus oli täielikult algatatud meie tiimiliikmete poolt. Soovisime pakkuda midagi teistsugust noortele, aga ka ise õppida midagi uut. Tegevuste käigus õppisime erinevaid kultuuritaustu ja nende erinevusi, muutudes seeläbi tolerantsemaks. Samuti pidime palju end ning teisi tiimiliikmeid motiveerima, et kõik probleemid lahendatud saaksid. Üksteist toetades ei tundnud ükski olukord lahendamatu.

Suhtlemise ja eneseväljendusoskused:
Suurim osa tervest korraldus oli ülesannete jagamine vastavalt soovidele ja oskustele. Arvestasime igaühe oskuste ja vajadustega, ent selleks pidime üksteisega suhtlema ning igaühe tugevused ja soovid leidma. Lahendasime erinevaid ülesandeid, kasutades kriitilist mõtlemist, et leida parim lahendus, ning eneseanalüüsi, et arutleda, mis valesti läks ja miks. Üritust korraldades ja reklaamides pidime suhtlema erinevate inimestega nii kirjalikult kui ka suuliselt, kasutades formaalsemat eesti keelt.

Tehnoloogilised oskused:
Kasutasime ürituse reklaamimiseks erinevaid sotsiaalmeedia platvorme. Teavitustööd tegime suuliselt ja veebis postrit jagades või sõnumeid saates. Plakati tegemiseks pidime end proovile panema veebidisainis. Soovisime leida ka erinevaid mänge,mida teha või otsisime auhindu läbi otsingumootori Google. Suurt rolli meie üritusel mängis ka muusika ning, et leida teemale vastav otsisime Youtube’st laule inspiratsiooniks. Osalejad pidid kasutama tehnoloogilisi oskusi, et leida infot ürituse kohta või otsida ideid meie stiilipeole.

Konkurssi "Pick-Up - Briti eri" rahastas Briti Nõukogu.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar