teisipäev, 29. september 2015

Kvaliteetse toetussüsteemi loomine ja tagamine Euroopa vabatahtliku teenistuses ehk sinu roll selles

23.-27.09.2015 toimus Rumeenia maalilises mägikülas Predeal'is rahvusvaheline koolitus "SOHO - European Training Course for EVS Support People".

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) raames koordineeritakse, saadetakse või võetakse vastu rohkelt noori erinevatest riikidest ning vabatahtliku kaasamine organisatsiooni tegevustesse, kogukonda, on muutumas järjest populaarsemaks.

Koolitusel keskenduti järgmistele teemadele:

  • Kuidas valida õige vabatahtlik? 
  • Kuidas tagada kvaliteetne partnerlus EVT projektis? 
  • Kuidas juhendada vabatahtlikku? 
  • Millist tuge vabatahtlik vajab? 
  • Õpiprotsess vabatahtliku Euroopa vabatahtliku teenistuses. 
  • Millised on võtmepädevused EVT, nende ära tundmine, tunnustamine? 
  • Abivahendid/tööriistad vabatahtliku õpiprotsessi hindamiseks. 
  • Milleks ja kuidas aitab Youthpass vabatahtlikku tulevikus?
Leidmaks nendele teemadele vastuseid, jagati rohkelt praktilisi näiteid läbi kaasavate ja loominguliste ülesannete, mille raames sai iga osaleja olla nii koordineeriva, saatva, vastuvõtva kui ka vabatahtliku rollis, et jõuda arusaamisele iga partneri tähtsusest EVT protsessis.

Arutelud kujunesid huvitavaks ja kaasahaaravaks just tänu osalejate erinevatele kogemustele, sest lisaks koordineerivatele, saatvatele ja vastuvõtvatele, oli seltskonnas rohkelt vabatahtliku teenistuse läbinud inimesi.

Siinjuures julgustan noortekeskuseid kaasama oma tegevustesse vabatahtlikke EVT raames. Võib olla on jäänud protsessi algatamine mõne takistuse taha pidama (aja puudus, kogemuste vähesus vms), siis Eesti ANKil on nii koordineeriv, saatev kui ka vastu võttev roll ning omab valmisolekut oma liikmeid kui ka noori EVT protsessis aitama.

Kui oled huvitatud võta ühendust stiina.kutt@ank.ee. 

Rollimäng: Skype vestlus vabatahtliku ja vastuvõtva organisatsiooni vahel

Rollimäng: vabatahtliku ja mentori vaheline suhtlemine kasutades erinevaid meetodeid ja ületades takistusi

Rollimäng: olenemata kultuurilistest erinevustest, tuleb olla valmis vabatahtlikku juhendama ja toetama

EVT protsessis on kõikidel partneritel oluline roll toetada vabatahtliku õpiteekonda tema EVTs

esmaspäev, 14. september 2015

Kõik on uus ehk esimene nädal Eesti ANKis

Uskumatu, kui kiiresti aeg lendab. Alles nädal tagasi kallistasin eelneva töö kolleege eduka, tulemusrikka ja meeldiva 9 koos töötatud aasta eest Sauga Avatud Noortekeskuses ning tänaseks on möödunud 7 kibekiiret päeva noorsootöö spetsialistina Eesti ANKis.
Üleminek teisele tööle sai olema intensiivne, sest päevakorras oli Norra "Riskilapsed- ja noored" projekti vahearuande koostamine, mille raames rohkelt arvandmeid koondati ning sisulist analüüsi teostati. Olles olnud ise projekti tegevuste teostaja ning esitades Eesti ANKile soovitud aruandeid, tuli end ootamatult lülitada rolli, kus saadud informatsiooni usinalt analüüsima hakata tuli. Tuleb tunnistada, et esimene emotsioon oli, kas ma saan sellega hakkama, kust ja kuidas neid andmeid leida, liita või lahutada jne, kuid abivalmis meeskond jagas lahkelt näpunäiteid ning üheskoos sai ülesanne täidetud.
Kõik on uus, huvitav ja väljakutseid loov ning tunne on justkui koolipinki sattunud õpilasel. Aga see ongi üks põhjus, miks olla osa Eesti ANK tegevmeeskonnast.

Ivika
uuena noorsootöö spetsialistina Eesti ANKis


kolmapäev, 2. september 2015

4. september 2016

Oleme noortekeskustes uue tegevusringi alguses. Selja taga on arvukalt suviseid laagripäevi, kiirelt mööda libisenud puhkehetki, loobumisi, hüvastijätte, tervitusi ja uusi väljakutseid. Iga tegevusring liigub spiraalis üha kõrgemale uute avastuste teele. Noorsootöö on lihtsalt nii imeline valdkond, kus kõik on võimalik. Võimalik seetõttu, et selle valdkonna olemuse loovad meie noored, nende soovid ja vajadused, mis on ajas liikuvad. Selle kõige sekka törts noorsootöötaja leidlikkust ning professionaalsust, otsustajate tuge, teiste valdkondade poolset märkamist, noortekeskuste ühenduse eestkostet ja –võtmist ning see kõik kokku loobki noortekeskuste noorsootöö imelise dünaamilisuse, mis toob väljakutsed ka muutusteks. Selle kõige juures on tähtis, kas oskame muutust märgata, kas oleme valmis seda vastu võtma ja kas oleme sellega valmis töötama.
Homne ei ole kunagi sama, mis täna. Milline võiks olla aeg noortekeskuses 4. septembril 2016?

Olete oodatud Eesti ANK-i ......
Kui maailm on meie teha ja kõik välised jõud on tuul meie purjedesse, siis ma usun, et aasta pärast on meie kõigi poole teel kutsed Eesti ANKi juubelipeole, mis on uue aastaringi läbiv teema. Ühendus, mis seob üle Eesti nii paljude keskuste tegevusi ja töötajaid on saamas 15-aastaseks. See on väärikas vanus katusorganisatsioonile, mille roll on tugevdada noortekeskuste positsiooni ühiskonnas. See aeg ja roll on meie kõigi kaasalöömisel olnud edukas ning võime kokku tulla ja rõõmu tunda üksteise jaoks olemasolemisest. Seda, et on juubeliaasta, oleme märganud ka teistes tegevustes.

258 312,45%55%, 12-15.....
Me ei pea enam rääkima ainult emotsioonide ja lugude toel noortekeskuste olulisusest vaid kvalitatiivsete andmete kõrvale on tekkinud kvantitatiivsed, mis aitavad arvuliselt hinnata ja analüüsida ise oma keskuses toimuvat, Eesti ANK on lisanud aastastatistikat keskuste tegevuse olulisust rõhutavatesse dokumentidesse ja väljaannetesse. Tekkinud numbrite maagia meie keskuste logiraamatutes on uus väärtus, mis paneb oma töö üle uhkust tundma. Aastaga lisandub tarkust ja kogemust, mis faktide väärtust suurendab. Noorte ja noorsootöötajate algatustest jäävad jäljed ajalooraamatusse, avatud noorsootöö on arvuliselt väljendatud.

Mina olen, sest sina oled, sest meie oleme.
Noorsootöö koos teiste valdkondadega moodustab terviku ning igaühe heaolu selles mõjutab kogu ühistööd. Inimlikkus, vastastikune hoolitsus ja harmooniline koosolemine on põimitud meie töösse kõikide noortega, sest igaühe heaolust sõltub terve kogukonna rahulolu tervikuga. Meie keskuste töös on varasemast enam tööd nende noortega, kes ei tööta ega õpi. Töös raskemates oludes noortega on võtmeks võrgustikutöö, iga valdkonna oluline roll selles koostöös. Projekt „Murdepunkt” ning „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” on viinud kokku kogukondade erinevad osapooled ja seda ikka selle nimel, et igaühel ja samal ajal ka kogukonnal tervikuna läheks hästi. Riigi huvi toetada tegevust töötute ja mitteõppivate noortega on muutnud tugevamaks meie paljude keskuste professionaalsust, rolli võrgustikus ja ühiskonnas tervikuna, paljud noored on leidnud oma edutee.

„Ode to Joy”.
„Kas sinu keskuses ei ole veel Euroopa vabatahtlikku? 1.oktoobriks 2016 koostame uue taotluse ja võta kiiresti ühendust Eesti ANK kontoriga”. Selline võiks olla üks noorsootöötajate vestlus septembris 2016. Selja taha on jäänud kogemused ühistest rahvusvahelistest projektidest, koolitustest, vabatahtlikest ning valmistutakse uute ideede loomiseks. Rahvusvaheline noorsootöö on leidnud noortekeskustes tugevama koha, sest keskustel on võimalik sellekohast nõu saada, mitmed noorsootöötajad on saanud rahvusvahelise töövarju kogemuse, valminud rahvusvahelise noorsootöö mõju uuring aitab otsustajatele põhjendada selle tegevuse olulisust noore elus. Avanenud uued Euroopa Liidu programmid on noortekeskustes leidnud koha oma ideede elluviimiseks. Eesti ANKi meeskonnas töötab üks vabatahtlik Euroopast. Sügis 2016 võiks meid vastu võtta just selliselt. Kas Euroopa Liidu sisene ühine vastutust toob meie keskustesse rohkem ka pagulaste temaatikat, ettevalmistavaid koolitusi tööks multikultuurses keskkonnas, seda me täna ei tea. Hoiame aga meele ja südame avatuna, suurendame noorte sallivust erinevustesse ning uudishimu maailma ja kultuure avastada.

Noorsootöötaja - kõige raskem amet maailmas....
Igas kogukonnas ja organisatsioonis on neid, kelle tohutu uudishimu ja katsetamisjulgus pakub värskeid ideid; on neid, kes kannavad endas möödunu väärtusi, arendades neist läbi muutuste uusi tegevusi ning ka neid, kes ehk pisut torisejatena aga siiski kogukonnas vajalikena ei suuda lahti öelda möödunust, kuid kes tasapisi siiski muutustega harjuvad ja lepivad ning nendega kaasa tulevad. Noorsootöötajana tuleb osata toime tulla iga inimesega ja luua talle positiivne kogemus ja eduelamus. Noorsootöötajale on suureks väljakutseks tänastes ühiskonna tingimustes leida võimalusi jagada ressursse ümber ühtlasemalt ja noorte vajadusest lähtuvalt ning õiglaselt. Õiglus on oluline regionaalses mõttes, et ressursside kättesaadavus ei sõltuks elukohast. Noorsootöötajalt oodatakse, et ta leiaks selle õige tasakaalu ressursside jaotamisel, kellele, kuhu ja kui palju. Selles töös on vaja palju tarkust, oskust, laia silmaringi, praktikat ja teooriat. Septembris 2016 on asunud kooliteele juba uus kursus noorsootöö magistrante, noorsootöötaja kutse taotlemiseks kirjutavad taotlusi üha uued ja uued spetsialistid....


Iga keskus ja iga noorsootöötaja võtab sellest aastaringist oma osa. Tegevuse intensiivsus on keskuse enda otsustada, oma võimekust ja võimalusi reaalselt hinnates. Oluline on, et võimalused, mida hinnata ja kasutada, on olemas ja säilib valikuvabadus. Nii nagu noorsootöö tervikuna on vabatahtlikkusel põhinev.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus soovib rõõmurohket uute avastuste ja muutuste aastaringi meie igasse keskusesse!