kolmapäev, 4. aprill 2018

PickUp - Briti eri: Paide Avatud Noortekeskus "CoolTuur"


Eesmärk:  Projekti eesmärk oli soodustada Eesti ja Vene noorte suhtlemist, kaasates mõlema rahvuse esindajaid erinevatesse tegevustesse, soodustada erinevast rahvusest noorte suhtlemist, kultuuride lõimumist.

Selleks korraldasime kaks kohtumist erinevates kohtades. Üks Tallinnas, et näha ja vaadata kuidas on seal eesti ja vene kultuur segunenud ja lõimunud. Teine kohtumine leidis aset meie juures Paides, et leida meiega koos ühine lahendus, mida saaksime ära teha, et vene ja eesti noored saaksid igapäevaselt koos aktiivselt vaba aega veeta. Kahe suurema kohtumiste vahele mahtusid kaks eraldi kohtumist Paide eesti ja vene noortele, meeskonnale ja projektijuhtidele.

Projekti algusest alustas projektijuht blogipidamist, mis kajastas projekti kulgu: http://cooltuur.blogspot.com.ee/2017/12/cool-tuuri-koosolek-28-novembril.html
Kohalike kohtumiste eesmärk oli noorte ühendamine ja meeskonna loomine. Selleks sai mängitud erinevaid meeskonda ühendavaid mänge, mis panid proovile meeskonna julguse ja taibukuse. Kohtumised andsid julguse omavahel suhelda ning see oli hea võimalus üksteist tundma õppida.
Teise kohtumise valmistas ette Paidest pärit vene noorte esindaja Alisa. Ta selgitas välja noorte huvi, mida teha tahetakse. Selle tulemusena toimus kohtumine Tallinnas, kus tutvusime kohalike noorte ja noortekeskuses olemasolevate võimalustega. Kohtumise järgselt külastasime Zelluloosi batuudikeskust.
Projekti edenedes hakkasid ilmnema probleemid eestvedajate omavahelises suhtlemises ja ühises ajal leidmises.  Info edastamine ja tagasiside saamine oli keeruline. Sellest tulenevalt jõudsime vajaduseni rohkem eestvedajaid omavahel suhtlema saada. Mõningal määral see projektijuhtide kohtumise järel paranes.
Kohtumise Paides aitas ette valmistada kogu meeskond. Selgitasime  eelnevalt välja soovid  ning jagasime ülesanded. Vastavalt sellele kujunes kohtumise kava. http://cooltuur.blogspot.com.ee/2018/03/tallinna-noored-paides.html

Lõimumise mõõde:
Lisaks planeeritud projekti tegevustele  kutsusime Paide vene noori erinevatesse noortekeskuse tegevustesse,  planeerides meeskonna kohtumisi, nii et need ühilduksid noortekeskuse sündmustega. Näiteks 28. nov. meeskonna kohtumisele järgnes Noorteka nääriöö, kus osad projektis osalevad noored said kaasa lüüa.

Tegevuste raames osales noori järgnevalt:
25.oktoober 2017 ettevalmistav kohtumine, kus osales 4 vene noort ja 2 eesti noort
07.november 2017 meeskonna kohtumine, kus osales 2 vene noort ja 2 eesti noort
29.november 2017 projektijuhtide kohtumine, kus osales mõlema rahvuse esindajad
28.detsember 2017 meeskonna kohtumine, kus osales 5 vene noort ja 5 eesti noort
04.jaanuar 2018 Tallinna kohtumine, kus osales 8 vene ja 5 eesti noort Paidest. Lisandusid 6 vene noort ja 4 eesti noort Tallinnast
25. jaanuar 2018 Paide meeskonna kohtumine, kus osales 4 vene ja 5 eesti noort
02.03-03.03 2018  Tallinna ja Paide noorte kohtumine Paides, kus osales 8 vene ja 12 eesti noort
23.märts 2018 Meeskonna kohtumine Paides, kus osales 4 vene noort ja 3 eesti noort
29.03-30.03. Märts  Noorteka öö (planeeritud 10 vene noort(Tallinn+ Paide), kellest  kõik ei saanud lõpuks tulla.  Osales kaks.

Kogukonna mõõde
Projekti algusest ja eesmärkidest teavitasime Paide Ühisgümnaasiumi koolilehes Oli&On  NR 2(83) Dets. 2017. Samas koolis õpib üks osa Paides elavatest vene noortest.
Väga laialt me kogukonda ei kaasanud. Pigem keskendusime noortekeskuse noortele ja vene noorte kaasamisele keskuse tegevustesse. Vene noorte vähene noortekeskuse külastamine ja vähesed kontaktid teiste noortega Paides,  oli ka projekti elluviimise üks põhjuseid. Rõõm on tõdeda, et projekti eesmärk õnnestus, läbi noortekeskuses toimunud suhtlemiste, mis tähendab, et nüüdseks on vene noored veidikene julgemad külastama noortekeskust ning seal toimuvaid  üritusi.

Elulised oskused: Vene noorte kaasamine osutus üsna keeruliseks, sest info vahetus oli aeglane ning see nõudis pidevat selgitustööd. See oli ka suurimaks ebaõnnestumiseks. Vene noori oli raske suhtlemiseks kätte saada. Vene noorte esindaja sõnul oli raske projekti jaoks aega leida. Teiste noorte vastutusse kaasamist takistas keelebarjäär. Kaasasime probleemi lahendamiseks ka vene noorte õpetaja, et ta aitaks meil selgitada projektis ette tulevaid ülesandeid jms.

 Projekti käigus sai meil kõigil selgeks, et kuna Paide-Tallinna noored on  siiski üsna erinevad. Peab tõdema, et just esimesel kohtumisel oli juba aru saada et,  Tallinna noored olid julgemad kohe suhtlema. Kuna Tallinn on juba ise nii suur linn, siis seal  on rohkem võimalusi ja kontakti noorte vahel suhtlemiseks  ja tänu sellele oli  noorte puhul näha, et nad on avatumad ja  julgemad  meie noortega rohkem suhtlema. Meie, Paide noored tõdesid, et Tallinna noorte avatus tekitas nendes veidike ebamugavust, kuna sellega ei oldud harjutud. Seega saame järeldada, et suhtlemise soodustamist erinevate rahvuste vahel, on vaja palju rohkem. Et vene noored ei jääks kogukonnas nii väga omaette hoidma.

Positiivse tagasisidena tõi meeskond välja uued tutvused, suhtlused ja võimalus rääkida, hirmust üle saamine suure hulga inimeste ees.

Projektijuht toob välja, et jäi vahel tunne, et jagatud ülesandeid ei täidetud. Seega jäi projektijuhile vahest palju kanda. Ülesannete ja vastutuse jagamisega ning aja planeerimisega peab rohkem tegelema. Vastutuse võtmine ja raskus teiste motiveerimisel, tõi kaasa enesemotivatsiooni langemise.
 Asi mida õpiti projekti juures oli see, et tuleb osaledes kõikidega arvestada, ning kõik,  mis ka esmapilgul näis kerge, ei pruugi seda alati  olla. Seega projekt õpetas, kuidas olla erinevates situatsioonides kannatlik, ning üsna mõistev. Projekt andis iseenda kohta rohkem teadmisi, õpetas ennast tundma. Projekti tegevuste käigus läbi viidud rühmatööd ja foorumteater andis mõtteainet  erinevuste ja kiusamise kohta. Huvitav erinevus selgus mängude läbiviimisel. Mõiste “meeskonnamäng” tähendas vene noorte jaoks sporti. Meie, eestlased pidasime silmas üksteisega arvestavaid, rahulikke ülesannete lahendusi. Sotsiaalmeediat kasutasime projekti liikmetele info jagamiseks, küsitluste läbiviimiseks, projekti tegevuste kajastamiseks jne. Uusi võtteid it- vahendite kasutamisel ei omandanud, aga sai selgeks, et mitte kõigile ei ole sotsiaalmeedia peamine infoallikas.

Edaspidi peaksime rohkem kohe projekti alguses vastutust jagama ja rohkem rääkima, kuidas asjadest aru saadakse. Võimalik, et peame ka rohkem selgitama, mida tähendab projekt ja kuidas paremate tulemuste saavutamiseks saab ise kaasa aidata.  Ka leidsime, et rohkem oleks võinud olla keeleõpet, näiteks läbi mängude.  Kuna see oli noortekeskuses eesti ja-vene noori ühendav  esimene projekt, siis võib lõpetuseks öelda, et esimese korra kohta üsna hea. Kui meil oleks võimalus teha veel koos ühiseid sellelaadseid projekte, kõlab justkui ühest suust, et kui projekt on huvitav, siis teeme rõõmuga ära, sest projekti elluviimine juba iseenesest avardab  silmaringi, ning need kogemused mis me selle projekti käigus omandasime on justkui kulda väärt. Tänaseks( 30. märts) on juba selgunud, et  Tallinna noored on uue kohtumise ootel, et veel ühiseid tegevusi planeerida :)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar