neljapäev, 10. detsember 2020

PickUp Briti eri: Tartu Loodusmaja - "Rahvusvaheline klubi"

Meie projekti eeliseks oli, et sündmuste ideid ja eesmärke oli eelnevalt mitu kuud arutatud. Nüüd tuli tänu projektikonkursile need ideed konkreetseteks sündmusteks vormistada, vastutajad määrata ning tegevused ellu viia.

Projekti eesmärk oli luua Tartu linnas toimiv rahvusvaheline klubi, kuhu on oodatud välistudengid, vabatahtlikud, eesti noored kui ka teised huvilised. Klubi tegevuste kaudu soovisime noortele pakkuda mugavat ja turvalist keskkonda kogunemisteks, oma kogemuste ja teadmiste jagamiseks ja ka omalt poolt jagada välistudengite seas keskkonnainfot.

Projekti idee tekkis Tartu loodusmaja töötajatel ja rahvusvahelisel vabatahtlikul Jelisaveta juba 2020. aasta algul, kui selgus, et huvi keskkonnainfo ja rahvusvaheliste kogukondade sidumise vastu on korduvalt suurem kui pakutakse. Eelkõige oli mõte kaasata noori vanuses 18-26, kellel oleks võimalik loodusmajas koguneda, vastastikku tutvustada oma maade kultuuri ja ühiselt toimetada. 

Tänu Briti Nõukogu poolt rahastatud PicUp projektikonkursile sai huvikooli noore õpetaja Getrin eestvedamisel kirjutatud rahvusvahelise klubi esimeste töötubade projekt. Töötubade sisu kavandasid projekti noored ühiselt, paljud arutelud toimusid virtuaalselt, kuna Jelisavetal lõppes 1. oktoobril vahetusaasta ja ta naases Sloveeniasse. Kuna projekti meeskonnas oli rahvusvaheline vabatahtlik, oli töökeeleks inglise keel.

Kokku toimus projekti jooksul neli üritust:

1) 22.10.2020 – Mängude õhtu (Dungeons & Dragons ja teised põnevad lauamängud)

2) 30.10.2020 – Halloween’i matk Taevaskojas

3) 13.11.2020 – Taaskasutuse töötuba: puuviljakottide õmblemine ja keskkonnafilmiõhtu

4) 17.11.2020 – Kokandusõhtu: Süüria pagaritooted


Tegevused, mis aitasid eesmärki täita:
  • võimalike ürituste kaardistamine, mida läbi viia;
  • tegevuste ja ürituste ajakava paika panemine;
  • töötubade läbiviijatega läbirääkimiste pidamine sujuva koostöö jaoks;
  • loodusmaja ruumide üle vaatamine ja broneerimine vastavalt vajadusele;
  • üritustel osalemine tagasiside ja tutvumise eesmärgil;
  • klubi info jagamine igal üritusel ja küsimustele vastamine, et tudengitel tekiks ettekujutus klubi tulevikust;
  • tudengite kaasamine aruteludesse ja nende ideedega arvestamine;
  • klubi huviliste lisamine ühisesse jututuppa, kus neil on otsekontakt klubi koordineerijaga.
Arvame, et läbiviidud töötoad täitsid oma eesmärgi. Paljud noored olid järgnevatest üritustest huvitatud, pakkusid oma ideid ja olid valmis ka läbiviimisel aitama, et enda juhtimis- ja korraldamisoskusi arendada. Projekti jooksul toimunud 4 töötuba olid mõeldud selleks, et loodusmajas kujuneks regulaarselt koos käiva klubi seltskond. Sellegipoolest on hetkel veel vara öelda, kas klubi tekkimine viisil, nagu soovisime, on võimalik, kuna paljud aktiivsemad noored peavad lahkuma juba 2020. aasta lõpus või uue aasta alguses, ning ka loodusmajas on seoses Covid-19 viirusega piirangud rangemaks läinud.

Üheks eesmärgiks, mis täitus, oli õpilaste silmaringi ja keeleoskuse arendamine, tolerantsuse kasvatamine. Projekti käigus paranes ka suhtlus Tartu Rahvusvahelise Maja kogukonnaga. 

Omalt poolt soovitame teistel sarnast projekti kirjutavatel noortel panna nimeliselt paika selge ülesannete jaotus ja nende tähtajad, et tegevustel oleks lihtsam silma peal hoida ja ei tekiks olukorda, kus mingi ülesanne on jäänud kogemata kõigi poolt tegemata. Viirusest tingituna soovitame ka vastutajate dubleerimist, et juhul, kui üks vastutaja satub eneseisolatsiooni või haigestub, ei langeks teistele liiga suur töökoormus.

Kuna rahvusvahelise klubi sündmused ei olnud plaanitud massiüritustena, siis viirus otseselt projekti läbiviimist ei seganud. Saime kasutada loodusmajas suuremaid ruume, et inimesi paremini hajutada, panime registreerimistele piirangud, et inimeste arvu kontrollida ja palusime osalejatel kanda maski. Matk toimus looduses, seega seal erilisi muutusi ja takistusi ei olnud.

Paljude ürituste planeerimist alustamise varakult - seega oli meil võimalik koostööpartneritega näost näkku kohtumised teha enne suuremaid piiranguid. Peale seda oli võimalik lisanduvaid küsimusi lahendada neti vahendusel ja telefoni teel.

Üks, mida oma ürituste juures märkasime: kuigi rahvusvahelised üritused on muidu väga populaarsed, siis sellegipoolest on inimesed Covid-19 viiruspuhangu ajal palju ettevaatlikumad ja osal üritustel osales vähem inimesi, kui algselt oli registreerunud.

Kokku osales neljal sündmusel 43 noort.

Klubi järgnevad kohtumised oleme Covid-19 pandeemia numbrite suurenedes pannud mõneks ajaks ootele. 

Kuna projektis osalesid väga erinevatest rahvustest noored, siis jäi lõimumiseks ja erinevate kultuuride tutvustamiseks neli sündmust kindlasti väheseks. Sellegipoolest oli meil võimalik igal üritusel mingi määral erinevat kultuurikeskkonda noorteni tuua.

Kokanduse töötoas olid noorte juhendajateks Tartu Rahvusvahelise Maja kokad, kes tutvustasid Süüria toidukultuuri ja vastasid noorte tekkinud küsimustele kogu ürituse vältel. Peale kokkamist said osalejad teha ka lühikesi esitlusi enda riikide kohta ja neid teistega jagada. Ka toidulauas tulid erinevad rahvused teemaks ja osalejad jagasid oma riigi eripärasid. Halloweeni matka ajal jagas matka läbiviija noortele Eesti vanu traditsioone ja tavasid. Õmblemise töötoas tekkis noortel arutelu sorteerimise teemal ja kõik said jagada, kuidas nende riigis prügi sorteeritakse ja kuidas nad seda siin Eestis teevad, kuidas riikide tavade erinevusi tähele panevad.

Rohkem kui ¾ osalejatest olid pärit mõnest teisest kultuuriruumist peale Eesti.

Koostöö noortega sujus väga lihtsalt. Kui korraldajatel oli lisapalveid või küsimusi, siis saadi osalejatelt kiirelt tagasisidet. Osalejad uurisid ka ise enne ja peale üritusi lisaks, kuidas nad edaspidi aidata saavad ja millised on klubi tulevikuplaanid. Vähemalt kolmveerand osalejatest olid valmis ka edaspidi klubi tegevustele kaasa aitama või nendega ühinema, kuna nende jaoks oli loodusmaja väga mugav koht, kus selliseid kogunemisi teha.

Kokkamise läbiviimiseks kaasasime suures mahus Tartu Rahvusvahelise Maja abi. Nende poolt saime oma töötoa jaoks kokad, kes osalejaid kokkamisel juhendasid. Ilma Rahvusvahelise Maja abita ei oleks meil viimane projektisündmus nii hästi välja kukkunud.

Meie projektist sai suuremal määral kasu pigem Tartu rahvusvaheline kogukond, kellele pakkusime loodusmaja ruume ka edasisteks üritusteks. Jagasime neile keskkonnaalast infot ja vastasime nende küsimustele seoses projekti kui ka loodusmaja endaga, kus üritused läbi viidi ja kus projekti koostajad ise alaliselt töötavad. Arvame, et oma ürituste kaudu saime suurendada noorte teadlikkust Tartu linnas asuva keskkonnahariduse asutuse osas, kuna paljud tõid välja, et ei olnud loodusmajast varem kuulnud.

Lisaks käisid välisvabatahtlikud (üritustel osalejad) mitmes erinevas huviringis oma kodumaad ja kultuuri tutvustamas. Seega olid loodusmaja huvikooli õpilased klubi tegevustest samuti kasusaajad. Huvikooli õpetajad lõid välistudengitega võrgustiku, et vajadusel ja võimalusel kaasata klubi liikmeid huviringide tegevustesse.

Miski, mis antud projekti jooksul selgeks sai: töötades erinevast rahvusest korraldusmeeskonnaga, on tegevuste planeerimiseks kindlasti rohkem aega vaja, et läbirääkimiste ja oma vaadete võrdlemise järel ühistele seisukohtadele jõuda. Projekti koordineerijate jaoks oli suur pluss see, et töötubade läbiviijate seas ei olnud projektimeeskonna liikmeid. Nii oli meil võimalik üritusi kõrvalt jälgida ning tegeleda osalejate vastuvõtmise ja suhtlemisega ürituste vältel.

Projekti käigus õppisime projekti kirjutamise ja läbiviimise põhitõdesid, kuna meie meeskonnast ei olnud keegi varem projekti algusest lõpuni ise pidanud koostama. Seejuures saime arendada oma suhtlemisoskust koostööpartneritega suhtlemise ja tegevuste planeerimise käigus.

Saime projekti vältel teadmisi eelarve koostamisest ja selle jälgimisest. Puutusime kokku ka majandusaruannete koostamisega. Muu dokumentatsiooni puudutavaga oli osa meeskonna liikmeid varem kokku puutunud. 

Kõik meeskonna liikmed on valmis ka tulevikus vabatahtlikult kogukonna tegevustes kaasa lööma, et oma teadmisi ja kogemusi arendada.

Kuna meeskonna rahvusvaheline liige pidi naasma kodumaale, siis see kindlasti pani rohkem kohustusi teiste liikmete õlule. Eestisse jäänud liikmetel tekkis laialdasem ülevaade kõigist vajalikest tööülesannetest ja nende läbiviimisest.

Ürituse läbiviimine oli ka üksi vägagi tehtav ja ei tekitanud liigset pinget, nagu algselt karta oli. Üks korraldusmeeskonna liige sai osa võtta kõigist üritustest, seega osalejate jaoks tekkis üks kindel nägu, keda nad said projekti, klubi ja loodusmajaga seostada.

Kuna projektist osavõtmiseks oli PickUp meeskonnale vaja saata sobiv plakat, siis sai üks meie meeskonna liikmetest selles kätt proovida ja arvestades, et me saime rahastuseks nii suure summa nagu lootsime, siis läks tal esimese korra kohta päris hästi.

Sotsiaalmeedia postitustega oli osa meeskonna liikmeid juba varem kokku puutunud seega said nad projekti läbi oma oskusi kasutada ja meelde tuletada.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar