esmaspäev, 16. märts 2015

Noortekeskustes on midagi erilist

Mul paluti hiljuti viia läbi töötuba alaealiste komisjonide liikmetele. Töötoa tellija palus rääkida sellest, miks võiksid noortekeskused olla alaealiste komisjonidele head koostööpartnerid. Kohtumist ette valmistades ja veelgi enam, asjaosaliste eest seistes ja rääkides, jõudsin iga väljaöeldud mõttega üha sügavamalt veendumuseni, et noortekeskus on hetkel parim mulle teadaolev töövorm muutuste algatamiseks riskikäitumisega noorte elus.

Noortekeskuse tegevused on rajatud noore enesemääramist ja algatust väärtustavatele ning koostööl põhinevatele suhetele. Noorsootöötaja teab ilmeksimatult, et tema töö aluseks on noortega loodud suhe, sest vastasel korral ei ole tal kliente. Noorte vabadus valida tegevusi ja kohti meeldivuse alusel paneb noorsootöötaja olukorda, kus ta, olenemata oma eelnevatest kogemustest, on sunnitud olema avatud, hooliv, arvestav, toetav ja kaasav. Selline hoiak on aluseks noorsootöötaja ja noore vastastikusel austusel põhinevale suhtele, mis muudab noortekeskuse noorte jaoks omamoodi tõmbekeskuseks.

Siin on usaldusväärne täiskasvanu, kes on peaaegu alati valmis noort ära kuulama, pakkuma talle katsetamiseks erinevaid tegevusi ja rolle ning uskuma noore ideedesse ka siis, kui need esmapilgul hullumeelsena tunduvad. Noorsootöötaja lubab noorel ise tegutseda ja oma tegude eest vastutada, et noor saaks õppida  kõike eluks vajalikku. Noorsootöötaja teab, et eksimine on lubatud ja sellest saab alguse võimalus teha midagi teistmoodi.

Üks alaealiste komisjoni liige rääkis loo noorest, kellele määrati mõjutusvahendiks osalemine noortekeskuse tegevustes. Mõjutusvahendi rakendamise lõppedes oli poisil naeratus suul ja ta jätkas noortekeskuse tegevustes osalemist. Nüüd juba täiesti vabatahtlikult. See pani mind mõtlema, miks mõned täiskasvanud arvavada, et õiglane mõjutusvahend käitumisnormide vastu eksinud noorele on see, kui noor peab tegema midagi, mis on talle vastumeelne. Kas tõesti usume, et kannatus õpetab? Jah! Selline teadlikult teiste inimeste poolt loodud kannatus õpetab… kannatama…. ja hiljem kätte maksma. Miks ei võiks olla õnnestunud mõjutusvahendi indikaatoriks hoopis see, et noor talle määratud kohustuse lõppedes naeratab ja on leidnud endale uue klanni – noortekeskuse, mis pakub noorele kuuluvustunnet ja tunnustust?!

Noor tahab kuuluda klanni (gruppi). Meie - noorsootöötajate ülesanne on luua koos noortega klann, mis haakub noorte põhiliste vajadustega ja annab sotsiaalsetele suhetele uue mõõtme, mis on noort jõustav, tema enesemäärtalemist toetav ja käitumisoskusi ning väärtusi rikastav.
Olen veendunud, et riskikäitumisega noori saame mõjutada vaid siis, kui mõjutaja ja noore vahel on tekkinud usalduslik suhe. Usaldus tekib siirast huvist noore vastu, vastastikusest jagamisest ja ühisest tegutsemisest. Säärane koostööl ja vastastikusel aktsepteerimisel põhinev suhe on innustav ja toetab igati noore enesemääramist ning rahuldab tema kuuluvusvajadust.

Toetav suhtelmiskeskkond on eelduseks paremate suhtlemisoskuste omandamisele. Meeskonnatöömeetodid, mis on noortekeskuse igapäevaseks töövahendiks, loovad noortele võimalusi uute tõhusamate käitumisviiside märkamiseks ja proovimiseks. Sel põhjusel on igati loomulik, et noortekeskused võiksid kanda keskset rolli riskikäitumisele kalduvate noortega tehtavas ennetus- ja rehabilitatsioonitöös. Nii oli mul väga lihtne rääkida alaealiste komisjonide liikmetele, miks just noortekeskused võiksid olla head partnerid alaealiste komisjonidele. 

 Noortekeskuste erilise potentsiaali kasutamiseks on Eesti ANK loomas Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“ rahastatud projekti „Murdepunkt“ raames spetsiaalset grupitöö programmi, mida noortekeskused saaksid pakkuda riskikäitumisega noortele mõjutusvahendina üle Eesti. Kui jõustav suhe noorega on loodud, siis on tagatud üks oluline eeldus positiivse mõju avaldamiseks noore, sh seadusega pahuksisse läinud noore elule.

Suhet noortekeskustes luua osatakse! Nüüd pöidlad pihku, et mõne kuu pärast oleks meie projekti ekspertide tiimil valmis ka sotsiaalse programmi esimene versioon – mõjutusvahend noortekeskustele tööks riskikäitumisega noortega!


Anne Õuemaa, Eesti ANK projekti „Murdepunkt“ juht


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar